การประกันภัย

Search :
Phuket Travel
Browse by alphabet
Browse by location
Increase your business opportunities today by listing in Phuket Business Directory
Home > Living here > Insurance
Insurance
การประกันภัย

การประกันภัยเกื่ยวกับบุคคล (INSURANCE OF THE PERSON) หมายถึง การประกันภัย ซึ่งอาศัยชีวิต หรือร่างกายของผู้เอาประกันภัย เป็นเหตุให้การชดใช้เงินตามกรมธรรม์ เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันสุขภาพ

1. การประกันชีวิต
2. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3. การประกันอุบัติเหตุเดินทาง (TRAVEL ACCIDENT INSURANCE)
4. การประกันสุขภาพ (HEALTH INSURANCE)


การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน (PROPERTY INSURANCE)

การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน (PROPERTY INSURANCE) หมายถึง การประกันภัยที่มีทรัพย์เป็นวัตถุที่เอาประกัน (SUBJECT MATTERS OF INSURANCE) รวมถึงความเสียหายในทางทรัพย์สินซึ่งหมายถึงสิทธิหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง เช่น สิทธิตามสัญญาเช่าหรือสิทธิครอบครองซึ่งเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายรับรอง การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์และความเสียหายในทางทรัพย์สินนั้น มีชนิดที่สำคัญ ดังนี้

1. การประกันอัคคีภัย
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • การประกันภัยตัวเรือ (HULL INSURANCE)
  • การประกันภัยสินค้า (CARGO INSURANCE)

3. การประกันภัยรถยนต์
4. การประกันภัยโจรกรรม
5. การประกันภัยสำหรับเงิน
6. การประกันภัยความซื่อสัตย์
7. การประกันภัยกระจก
8. การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
9. การประกันภัยพืชผลและปศุสัตว์
10. การประกันภัยความเสียหายต่อเนื่อง
11. การประกันภัยทางวิศวกรรม

 Change to your language

Advertisement