อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมค่ายพุทธบุตร พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต

Home » News » อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมค่ายพุทธบุตร พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต
อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมค่ายพุทธบุตร พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. นายสมชาย ดวงแข ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ด้านการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางอุวรรณา ถิรสัตยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จำนวน 180 คน เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรขึ้น เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการทำให้เยาชนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อไปในอนาคต

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้จัดอบรมเป็น 3 รุ่น คือรุ่นที่1 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มีผู้เข้าอบรมจำนวน 180 คน รุ่นที่ 2 จัดให้กับโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 115 คน และรุ่นที่ 3 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 180 คน ซึ่งได้วิทยากรจากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค เป็นพระอาจารย์ให้กับเด็กๆ ในการอบรมในครั้งนี้

กลับ

Go to top กลับสู่ด้านบน

Advertisement